In 2021 kwamen er in Amersfoort ruim 1300 nieuwe woningen bij. Dit is ruim boven de ambitie uit het Deltaplan om de woningnood tegen te gaan met 1000 woningen per jaar. Dat staat in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage waarmee de stad en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de woningbouwopgave. Ook in 2022 bouwt Amersfoort verder aan de groei van de stad. Er wordt wel opnieuw gekeken naar de juiste mix in passende en betaalbare woningen.

Nadat 2020 de verwachtingen overtrof met ruim 1100 woningen, is ook het afgelopen jaar het doel van 1000 woningen per jaar ruimschoots behaald. Verantwoordelijk wethouder Menno Tigelaar is blij met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar: ”Het is belangrijk te bouwen voor hen die nu geen woning in onze stad kunnen vinden. Dit gaat niet alleen over sociale huurwoningen, maar ook over middenhuur of een betaalbare koopwoning. Met ruim 1300 nieuwe woningen in 2021 is het aanbod op al deze punten verruimd en lopen we op koers met de totale woningbouwopgave. Innovatie en samenwerking tussen inwoners, corporaties, ontwikkelaar en de gemeente in onze stad is daarbij erg waardevol. Een mooi voorbeeld is de Pionier, op de hoek van de Geldersestraat en Amsterdamseweg. Hier wonen dragende en vragende huurders, ruim 200 jonge Amersfoorters, samen. Een deel heeft wat hulp nodig bij zelfstandig wonen. Het andere deel ondersteunt hun leeftijdsgenoten hierbij.”

Aandacht voor de juiste mix

Eind 2021 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de woningvraag in Amersfoort tot 2030 en daarna. Wethouder Tigelaar trok hierover een halfjaar geleden al aan de bel: “Uit het onderzoek blijkt dat we echt aandacht moeten hebben voor de juiste mix in aanbod. Ons doel is om iedereen die een woning in Amersfoort zoekt een passende en betaalbare woning te bieden. Dit doen we door meer maatwerk te leveren. Om dat te kunnen leveren is het ook nodig opnieuw kritisch naar het Deltaplan te kijken, waarin de afspraken staan over het realiseren van de woonbehoefte.”

De verwachting is dat het aantal nieuwe woningen in 2022 wat terugvalt, maar dat wordt in de komende jaren ruimschoots goedgemaakt. In 2021 maakten het Rijk en de gemeente Amersfoort goede afspraken om gezamenlijk op te trekken bij het realiseren van de grote woningbouwopgave. Dankzij deze steun kan Amersfoort verder bouwen aan een stad waar iedereen de kans heeft om te wonen.

Regionale opgave vastgelegd in Woondeal

In juli 2021 ondertekende de gemeente Amersfoort ook de Woondeal Regio Amersfoort. Samen met negen regiogemeenten, twee provincies, acht woningcorporaties en het Rijk startte de gemeente een langjarige samenwerking met als einddoel 23.000 nieuwe woningen in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken in de regio. Binnen deze Woondeal is afgesproken het versnellen van enkele projecten te onderzoeken, om ook op deze manier bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.